[opencms-dev] fill OpenCmsHtml throught jsp

Marc Johnen opencms at johnen.biz
Mon Jul 20 11:00:18 CEST 2009


Hi Julián,

what happens when it doesn't work?
Why don't you use 0 instead of template1.getIndexCount("body", loc_es),
when you only add a body in case it is missing?
There is a nice description if the methods on
http://www.sebastian.himberger.de/blog/2008/12/12/manipulating-opencms-xmlcontent-programatically-some-examples/

Greetings
Marc


Hernandez Martínez, Julián wrote:
> 
> 
> How to fill OpenCmsHtml field programatically?
> 
> 
> this won't work always:
> 
> if(!CmsStringUtil.isEmptyOrWhitespaceOnly(Cos)){ 
> 	   if(!template1.hasValue("body", loc_es)){
> 	      template1.addValue(cmsLocal, "body",
> loc_es,template1.getIndexCount("body", loc_es));
> 	      		
> 	      	  I_CmsXmlContentValue cv2 = template1.getValue("body",
> loc_es);
> 	      		cv2.setStringValue(cmsLocal, Cos);
> 	      		}
> 
> THE definition:
> 
> <xsd:element name="body" 	type="OpenCmsHtml" minOccurs="0" />
> 
> 
> Julián 
> 
> 
> Julián 
> 
> 
> --
> Abans d'imprimir aquest missatge en paper pensi si realment és necessari.
> El medi ambient és cosa de tots...
> 
> --
> Advertència Legal
> La present informació s'envia únicament a la persona a la que va dirigida
> i pot contenir informació
> de caràcter confidencial o privilegiada. Qualsevol modificació,
> retransmissió, difusió o altre ús
> d'aquesta informació per persones o entitats diferents a la persona a la
> que va dirigida no està
> permesa. Si vostè l'ha rebut per error, si us plau contacti amb el
> remitent i esborri el missatge de
> qualsevol ordinador. En el cas que aquest missatge sigui contestat per la
> mateixa via, s'ha de saber
> que la seva resposta podria ser coneguda per tercers en entrar a la xarxa.
> Per això, si el
> missatge inclou contrasenyes, números de targetes de crèdit o qualsevol
> altra informació que vostè
> consideri confidencial, seria més segur contestar per una altra via i
> cancel·lar la seva transmissió.
> L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès no pot assumir la responsabilitat
> derivada del fet de que terceres persones
> puguin arribar a conèixer el contingut d'aquest missatge durant la seva
> transmissió.
> 
> 
> _______________________________________________
> This mail is sent to you from the opencms-dev mailing list
> To change your list options, or to unsubscribe from the list, please visit
> http://lists.opencms.org/mailman/listinfo/opencms-dev
> 
> 

-- 
View this message in context: http://www.nabble.com/fill-OpenCmsHtml-throught-jsp-tp24530689p24566165.html
Sent from the OpenCMS - Dev mailing list archive at Nabble.com.
More information about the opencms-dev mailing list